Dobrota naše volje
zavisi od namere
našeg cilja
- Toma Akvinski -
Portfolio Web